Megnevezés:

Tréning és VCA vizsga Budapesten

A vizsga által megszerezhető minősítés

B-VCA (Basic Elements of Safety; SCC) minősítés Az összes Benelux állam területén elfogadott minősítés.

Kiknek ajánljuk:

Minden munkatársnak, aki olyan tevékenységet végez, melyhez a VCA tanúsítvány szükséges. A tanúsítvány megfelel a Benelux államokban operatív munkakörben dolgozóktól elvárt VCA vizsgának, illetve az SCC szabványnak.

Miért érdemes a tréningen is részt venni?

A tréningen megszerzett szemléletmód segít eligazodni a VCA munkabiztonság szabályai között. Témája a Benelux és a nemzetközi munkavédelmi szabályok, eljárások bemutatása. Az oktatóink által leadott tananyag fedésben áll a kiküldött tananyaggal, azonban a személyes jelenlétnek köszönhetően sokkal gyakorlatiasabb, befogadhatóbb. A képzésen a résztvevők feltehetik kérdéseiket, melyeket oktatónk készséggel megválaszol. Eddigi tapasztalataink alapján a vizsga előtti egy napos képzésen való részvétel jelentősen hozzájárul a sikeres vizsgához. Statisztikáink azt mutatják, hogy a tréningen résztvevők jóval kevesebb esetben kényszerültek pótvizsgára. A tréning 09:00-től 16:00-ig tart.

A vizsga menete:

A vizsga 16:00-17:00-ig tart. 1 óra áll rendelkezésre a 40 tesztkérdés megválaszolására. A résztvevő legalább 28 helyes válasz esetén megfelelt. Ütemezés: Minden hó első csütörtökje tréning + vizsga, minden hó harmadik csütörtökje csak vizsga.

Mit hozzon magával?

Fényképes személyazonosító okiratot, kék vagy fekete tollat.

A tananyag:

A díj tartalmaz egy munkabiztonsági e-learning tananyagot, mely a válasz - e-mailben található letölthető pdf formátumban (a válasz email alsó részén a névjegyek fölötti linkre klikkelve tölthető le) FIGYELEM: A vizsgakérdések nem azonosak a gyakorló tesztkérdésekkel!

A tananyag átvétele:

Letölthető a jelentkezésre adott visszaigazoló e-mailből

Tréning és vizsga legközelebbi időpontja a városban:

2018. július 5., csütörtök 09:00 - 17:00

A tréning és a vizsga helyszíne:

1143 Budapest, Semsey Andor u. 25.

A tréning, a vizsga és a tananyag díja:

61.000.- Ft (48.032 Ft + Áfa)

A fizetés módja:

Személyesen a helyszínen

Jelentkezési lap

Város, dátum és helyszín:

Jelentkező adatai:

A képzésen résztvevő neve:

A mező kitöltése kötelező!

Születési neve:

Születési helye:

Település

Születési ideje:

ÉV

HÓNAP

NAP

Édesanyja születési neve:

Lakcíme:

Értesítési címe:

Mobil telefonszáma:

E-mail címe:

A mező kitöltése kötelező!

Iskolai végzettsége:

Szakképzettsége:

Eddigi sikertelen VCA vizsgák száma:

-

1

2

3

több

Amennyiben nem a résztvevő a költségviselő.

Költségviselő adatai:

Megnevezés:

Cím:

Adószám:

Amennyiben nem ez a cég a költségviselő.

Melyik cég / munkaerő közvetítő küldte a vizsgára?

Megnevezés:

Cím:

Előreláthatólag melyik vállalatnál, melyik országban fog munkát végezni (melyhez szükséges a VCA vizsga megszerzése)?

Cég neve:

Ország:

Iparág:

Amennyiben nem Ön kíván a részletekről egyeztetni a továbbiakban, kérjük, adja meg a kapcsolattartó adatait is!

Kapcsolattartó / ügyintéző adatai:

Név:

Beosztása:

Telefon száma:

E-mail címe:

A képzésről az alábbi módon értesültem (több válasz is adható):

Újsághirdetés

Képzési tájékoztató

Cég küld

Körlevél

Internet

Ismerős ajánlása

Egyéb:

Mint megrendelő, nyilatkozom, hogy az alábbi feltételeket elfogadom:

Alul­írott, bün­te­tő­jo­gi fe­le­lős­sé­gem tu­da­tá­ban ki­je­len­tem, hogy a je­lent­ke­zé­si lap ada­tai a va­ló­ság­nak meg­fe­lel­nek és hoz­zá­já­ru­lok ah­hoz, hogy ada­ta­i­mat a kép­ző in­téz­mény a sze­mé­lyes ada­tok vé­del­mé­ről és a köz­ér­de­kű ada­tok nyil­vá­nos­sá­gá­ról szó­ló 1992. évi LXI­II. tör­vény­ben fog­lal­tak­nak meg­fe­le­lő­en ke­zel­je.

Külföldi
munka-
lehetőségek:

Kapcsolódó anyagok:

Vizsgaszabályzat

Ellenőrzés

Itt talál­ha­tó a nem­zet­kö­zi VCA adat­bá­zis, mely­ben a kül­föl­di munka­adók ellen­őr­zik a VCA ta­nú­sít­vány ere­de­ti­sé­gét. Ke­re­sés­hez a hon­lap jobb ol­da­lán kat­tint­son a „Cent­raal dip­lo­ma re­gis­ter (BE)” hi­vatkozásra.

Terület:
Mobil:
Telefon:
E-mail:
Kapcsolattartók:

PAPP Tímea

Oktatásszervező, VCA

Mo­bil: +36305212030

Tele­fon: +3614131293

E-­mail: papp.timea@vincotte.hu

Vinçotte International Hungary Kft.

 

A Vinçotte a Fel­nőtt­kép­zők Szö­vet­sé­gé­nek tagja.

VCA/SCC
rendszertanúsítás

Cím:

H-1143 Budapest, Semsey Andor u. 25.

Fax:

+3614136048

Telefon:

+3614131293,+3614131294,+3613214965

E-mail:

vincotte@vincotte.hu

Kiemelt ajánlataink: