Notice: Undefined offset: 1 in /Client/vcavizsga.hu/www/classes/browser.php on line 1003

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /Client/vcavizsga.hu/www/classes/browser.php on line 1009
Tanúsítás, képzés, környezetvédelem, munkavédelem – Apave | Apave Hungary

Üdvözöljük megújult honlapunkon!

Diploma

Tréning és VCA vizsga országszerte

A VCA (németül SCC) minősítés biztonság­techni­kai és munkavédelmi előírások ismeretét jelenti.

A mi­nő­sí­tett egyén bi­zo­nyít­vá­nya iga­zol­ja, hogy tu­laj­do­no­sa a VCA elő­írá­sok ál­tal meg­kö­ve­telt va­la­mely szin­tet tel­je­sí­tet­te, így az ah­hoz a szint­hez ren­delt mun­ká­kat el­vé­gez­he­ti. A fő gon­do­lat, hogy a VCA bi­zo­nyít­vány meg­szer­zé­se sza­va­tol­ja, hogy az ilyen vég­zett­ség­gel ren­del­ke­ző dol­go­zó mind ma­gá­ra, mind mun­ka­tár­sa­i­ra néz­ve „biz­ton­ságosan” fog­ja vé­gez­ni azo­kat a tevé­keny­sé­ge­ket, ame­lyek­re mi­nő­sí­tést ka­pott.

A Vincotte által kiállított diploma meg­fe­lel a Be­ne­lux ál­la­mok­ban ope­ra­tív mun­ka­kör­ben dol­go­zók­tól el­várt VCA vizs­gá­nak.

Az SCC/VCA vizs­ga szer­ve­zé­se és le­bo­nyo­lí­tá­sa a Vinc­ot­te en­ge­dé­lyé­vel és akk­re­di­tá­ci­ó­já­nak hasz­ná­la­tá­val va­ló­sul meg, ez­zel biz­to­sít­va az ál­ta­lunk ki­adott ta­nú­sít­vá­nyok nem­zet­kö­zi el­fo­ga­dott­sá­gát.